loader image

ARTIKEL 1 – DE ONDERNEMING & ANDERE DEFINITIES:

De “Onderneming” is de website/webshop “Quickcopy”, beschikbaar op https://www.quickcopy.be (hierna: de “Website”), wordt uitgebaat door Xis T en Z BV, handelsnaam Quick Copy (hierna ook: de “Onderneming”) met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Churchilllaan 188 en met ondernemingsnummer 0893.612.104 / BTW 893.612.104, Tel. 03/658.03.97, e-mailadres: info@quickcopy.be

 Overeenkomst”: de overeenkomst op afstand waarbij de klant Producten verwerft door een aankoop op de Website.

Bedenktijd”: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Klant”: de Consument enerzijds of de B2B-Klant anderzijds, zoals hierna gepreciseerd;

“Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

“B2B-Klant”: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de Onderneming voor professionele doeleinden;

“De Vervoersmaatschappij”: de afzonderlijke dienstverlener, geen onderdeel van de Onderneming, die door de Onderneming zal ingeschakeld worden om de Producten aan de Klant te leveren, volgens de mogelijkheden en het aanbod dat op dat moment voorhanden;

Dag”: werkdag (maandag tot en met vrijdag, zaterdag en zondag uitgesloten);

Digitale inhoud”: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 Duurzame gegevensdrager”: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant of Onderneming in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand”: een overeenkomst die tussen de Onderneming en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Producten”: de producten zoals terug te vinden en beschreven op de Website, o.m. flyers, visitekaartjes, posters,…;

Techniek voor communicatie op afstand”: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Onderneming gelijktijdig fysiek in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSING:

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke opdracht en (toekomstige) overeenkomsten door de Onderneming, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen.

2.1.a. Elke verrichting via de Website, inclusief bestellingen en aankopen, impliceert de uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding in van deze algemene voorwaarden door de Klant, dewelke wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

2.1.b. Deze algemene voorwaarden houden het volledige akkoord in tussen de Onderneming en de Klant in verband met het voorwerp waarop zij betrekking hebben en vervangen elke voorafgaandelijke mondelinge of schriftelijke afspraak in dit verband.

2.1.c. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant.

2.1.d. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de Onderneming en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.2.          Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de https://www.quickcopy.be/algemene-voorwaarden/

2.3. Alvorens de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld.

2.3.a. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Onderneming voordat de Overeenkomst wordt gesloten, meedelen op welke wijze van deze algemene voorwaarden bij de Onderneming kennis kan worden genomen via een pop-up op de website bij bestelling.

2.3.b. Op verzoek van de Klant maakt de Onderneming kosteloos deze algemene voorwaarden over.

2.3.c. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en alvorens een overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.3.d. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal alvorens de Overeenkomst wordt gesloten, meegedeeld worden waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4. De Onderneming kan de bepalingen van deze algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg.

2.5. Elke aankoop zal onderworpen zijn aan de versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op het moment van de aanvaarding door de Onderneming van de bestelling.

2.6. Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 7 oktober 2020.

 

ARTIKEL 3 – PRIJZEN:

3.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3.2.          In afwijking van 3.1 kan de Onderneming Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.3.          De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief eventuele leverings- en/of verzendingskosten.

De prijzen staan vermeld in euro en zijn geldig op de dag waarop de Website wordt bezocht en/of de bestelling wordt geplaatst.

3.4.          Het bedrag van de eventuele leverings-, verzendings-, reservatie-, administratieve of andere kosten wordt apart vermeld.

Een overzicht en berekening van deze kosten wordt op elk moment vóór de bevestiging van de bestelling door de Klant weergegeven op de Website.

Het totale bedrag dat de Klant verschuldigd is, inclusief voormelde kosten, wordt steeds vermeld op de (web)pagina bij de bevestiging van de bestelling.

Elke extra betaling bovenop de overeengekomen vergoeding vereist de uitdrukkelijke toestemming van de Klant vóór de bevestiging van de bestelling.

3.6. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering, vallen integraal ten laste van de Klant.

 

ARTIKEL 4 – DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST:

4.1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4.2 hieronder, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Onderneming onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Onderneming is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.

4.3. De Overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Door een bestelling te plaatsen en deze algemene voorwaarden goed te keuren, bevestigt de klant dat de Nederlandse taal voor hem begrijpelijk, duidelijk en ondubbelzinnig is.

4.4. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en wordt gezorgd voor een veilige webomgeving.

Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Onderneming daartoe passende veiligheids­maatregelen in acht nemen.

Voor meer informatie over gegevensbescherming kan de Klant onze privacy policy raadplegen: https://www.quickcopy.be/privacy/

4.5.          De Onderneming zal de afgesloten Overeenkomsten elektronisch archiveren en (ingeval van verzoek daartoe door de Klant) ter beschikking stellen aan de Klant op een duurzame drager

 

ARTIKEL 5 – BESTELLINGEN:

5.1. Enkel de bestellingen via de Website worden geregistreerd. De klant doet zijn bestelling via https://www.quickcopy.be/winkel/. Na ingeven van de gevraagde items, wordt de klant naar een beveiligde betaalomgeving geleid waar hij zijn goederen kan aankopen en betalen.

5.2.          De Klant krijgt via elektronische weg van de Onderneming een bevestiging van de ontvangst van zijn bestelling en zijn betaling.

5.3.          In geval van problemen met betrekking de werking van de databank via de Website, inzonderheid in geval van poging tot fraude, een onvolledige of onjuiste bestelling, het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens, het niet-betalen van vorige leveringen of weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de Klant, het niet-bevestigen van de betaling via web banking door de instelling die moet zorgen voor de technische verwezenlijking van deze betaling of enige (andere) ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestellingen waarbij de Klant betrokken is, behoudt de Onderneming zich het recht voor om zonder enige motivering de bevestiging van de bestelling en bijgevolg de levering op te schorten of te weigeren.

5.4. In geval de bestelde Producten onbeschikbaar zijn of indien vertraging is verwacht in de afwerking van op bestelling gemaakte Producten, zal de Onderneming de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen en hem een alternatief goed aanbieden.

Indien de Klant niet akkoord gaat met het alternatief, zal de Onderneming het betaalde bedrag terugbetalen binnen de 14 dagen na betaling door de Klant.

 

ARTIKEL 6 – BETALING:

6.1. De prijs is integraal opeisbaar na bevestiging van de bestelling door de Klant.

6.2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan onmiddellijk na de bestelling en op het eerste verzoek daartoe, binnen de bestellingsmodule.

Alle betalingen voor Producten via de webshop an de Onderneming verlopen elektronisch.

6.3. De bestelling gaat pas in verwerking na ontvangst van de volledige betaling van de prijs door de Klant.

6.4.          Elke wijziging van de bestelling door de Klant na bevestiging door de Onderneming van de bestelling is onderworpen aan de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding ervan door de Onderneming.

6.5. Eens de bestelling in verwerking is gegaan, is geen wijziging van de bestelling meer mogelijk (noch op gebied van inhoud van het drukwerk of aantallen)

6.6.          De Klant dient onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Onderneming te melden.

 

ARTIKEL 7 – ER IS GEEN HERROEPINGSRECHT:

De Klant erkent en aanvaardt dat hij GEEN  ENKEL herroepingsrecht heeft, noch beschikt over enige BEDENKTERMIJN, voor enige via de Website geplaatste bestelling, vermits het STEEDS handelt om levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde of aangepaste (gecustomiseerde) goederen (drukwerken en aanverwante), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

ARTIKEL 8 –  LEVERING EN UITVOERING

8.1. De Onderneming levert de via de Website bestelde Producten uitsluitend af aan huis of bij de onderneming van de Klant in de regio Belgie. De Onderneming levert enkel aan huis van maandag t.e.m. vrijdag.

8.2.          Als plaats van levering geldt in principe het adres dat de Klant aan de Onderneming kenbaar heeft gemaakt, tenzij anders overeengekomen in de loop van het bestellingsproces.

Indien de Klant niet aanwezig is op het moment van levering, worden de Producten mogelijk geleverd bij de buurman of op een andere lokatie die door de Klant wordt gekozen, naargelang van de gebruikelijke werkwijzen die worden gehanteerd door de Vervoersmaatschappij die voor de Overeenkomst concreet wordt ingeschakeld.

De Klant zal per mail geïnformeerd worden welke Vervoersmaatschappij voor zijn concrete levering wordt ingeschakeld, en zal op de website van deze Vervoersmaatschappij details kunnen vinden over hun werkwijze.

8.3.          Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de Onderneming. Producten die de Onderneming hebben verlaten, worden onder geen enkele voorwaarde omgeruild of teruggenomen.

8.4.          Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de Producten fysiek in bezit heeft gekregen.

 

ARTIKEL  9 –  VOORWAARDEN IVM DRUKWERKEN – EXONERATIES EN VRIJWARINGEN:

9.1.          Drukwerk en kopiëren gebeurt in principe op basis van een door de Klant aangeleverd en afgewerkt origineel, tenzij creatie en vormgeving in de Dienstverlening zijn inbegrepen.

9.2.          Alle speciaal voor een opdracht gemaakte modellen, tekeningen en ontwerpen worden aan de Klant in rekening gebracht aan de actueel geldende tarieven binnen de bestellingsmodule, ook als deze niet het voorwerp uitmaken van een overdracht van intellectuele eigendom tussen partijen.

9.3.          De Klant bezorgt aan de Onderneming zijn volledig afgewerkte ontwerp “goed voor druk” binnen het bestellingsproces volgens de instructies en specificaties die dit bestellingsproces omvat.  Ingevolge deze werkwijze kan de Klant de Onderneming niet aansprakelijk houden voor alle eventuele tekortkomingen aan het ontwerp, met inbegrip van alle eventuele spellings- of grammaticafouten.   De juistheid van benamingen, telefoonnummers, prijzen, datums en alle andere inhoudelijke aspecten is uitsluitende verant­woordelijkheid van de Klant.

9.4.          Voor zover voorzien, worden drukproeven afgeleverd in PDF binnen CMYK colorspace.  De vormgeving kan ook blijken uit voorbeelden tijdens het online ontwerp-en bestellingsproces.  De Onderneming kan niet instaan voor eventuele afwijkende weergave op monitors of printers van de Klant.  Dat de uiteindelijke levering afwijkt van hoe de Klant de drukproef zag op zijn eigen monitor of print, kan nooit reden zijn voor protest.

9.5.          Alle eventuele klachten betreffende de conformiteit van een levering moeten ons toekomen uiter­lijk binnen de acht dagen na de levering en alleszins vóór het gebruik van de goederen.

9.6.          Indien de Klant voor de opdracht bepaalde ontwerpen, modellen, tekeningen, foto’s, logo’s, lettertypes, of dergelijke (eventueel in origineel) ter beschikking stelt, kan de Onderneming  daarop een reten­tierecht uitoefenen.  Voor verlies of beschadiging van dergelijke materialen, is de Onderneming slechts aansprakelijk als een onbezoldigde bewaarnemer.

9.7.          Indien de Klant verzoekt te werken met gebruik van bepaalde tekeningen, foto’s, modellen, logo’s, lettertypes, kleurencombinaties of andere elementen, die eventueel online ge-upload worden, dan garandeert de Klant aan de Onderneming dat hij beschikt over licentie en toelating van alle rechthebbenden, om deze materialen en vormgevingen te gebruiken, en is de Klant uitsluitend verantwoordelijk voor aanspraken van derden uit hoof­de van alle eventuele intellectuele eigendomsrechten. Hij zal zo nodig vrij­willig in een eventu­eel geding tussenko­men om de Onderneming terzake vol­strek­te vrijwaring te verle­nen.

 

ARTIKEL 10 –  GARANTIE – CONFORMITEIT VAN DE PRODUCTEN:

10.1. Bij vaststelling van een gebrek (dwz afwijking van het geleverde tegenover de geconfirmeerde bestelling) moet de Klant de Onderneming zo snel mogelijk inlichten en uiterlijk binnen de twee weken na de levering. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee werkdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op compensatie of vervanging.

10.2. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het Product in strijd met het doel waarvoor het geproduceerd werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

ARTIKEL 11 –  AANSPRAKELIJKHEID:

11.1. Bedrog, opzet, daarmee gelijk te stellen grove fout, dood of lichamelijke schade uitgezonderd, is de extra- en contractuele aansprakelijkheid van de Onderneming, zowel voor directe als indirecte schade, steeds beperkt tot het laagst van volgende bedragen:

                  (i) het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar met een maximum van 2.500.000 EUR per schadegeval of

                  (ii) het bedrag dat overeenstemt met de waarde van (het) (de) bestelde product(en) op de Website en waarop de klacht is gebaseerd, met een maximum van 25.000 EUR.

Eenzelfde beperking geldt indien de uitsluiting(en) van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 17 door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.

11.2.        De Onderneming is niet verantwoordelijk

1of aansprakelijk voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover deze zonder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

11.3.        De Onderneming is niet aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

11.4         In geval van contractu­ele of buitencontractuele fout, is de Onderneming in geen geval aan­spra­kelijk voor gevolgschade en is de aansprakelijkheid voor rechtstreekse schade beperkt tot het bedrag van de kostprijs voor de opdracht waarin de fout werd begaan.

 

ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM:

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de Producten behoren op exclusieve wijze toe aan de Onderneming of haar licentiegevers.  Met andere woorden is het de Klant te allen tijde (ook voor of na beëindiging van de Overeenkomst) verboden (enige vormgeving of creatie van, in of verbonden aan) de Producten op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Onderneming of haar licentiegevers.

12.2.        Niets in deze algemene voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van de Onderneming of haar licentiegevers aan de Klant.

12.3.        De Klant erkent en aanvaardt dat de Producten het voorwerp kunnen uitmaken van bescherming door (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Klant verklaart deze rechten te zullen eerbieden en de Onderneming integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door u gemaakte inbreuken op deze rechten.

12.4. Indien de Klant de Onderneming opdracht geeft om Producten te vervaardigen, aan te passen of te personaliseren met gebruik van tekeningen, afbeeldingen, foto’s, grafische vormgevingen, slogans, teksten of enige andere intellectuele uitdrukking, garandeert de Klant aan de Onderneming dat de Klant ofwel de intellectuele eigenaar is van deze uitdrukkingen, ofwel beschikt over een gebruiksrecht of licentie om deze uitvoering toe te laten en vrijwaart de Klant de Onderneming voor elke aanspraak door derden.

 

ARTIKEL 13 –           KLACHTENREGELING:

13.1. De klachtenprocedure is beschikbaar op [https://www.quickcopy.be/klantenservice/].

13.2.        Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Onderneming.

 

ARTIKEL 14 –           KLANTENDIENST

De klantendienst van de Onderneming is bereikbaar op het telefoonnummer […], via e-mail op e-mailadres:info@quickcopy.be of per post op het adres: Xis T en Z BV, 2900 Schoten, Churchilllaan 188.

 

ARTIKEL 15 –  VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – COOKIES:

15.1. De Onderneming draagt zorg voor de privacy van de Klant en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Onze privacy policy is te raadplegen op: [https://www.quickcopy.be/privacy/].

15.2. Onze cookie policy is te raadplegen op: [https://www.quickcopy.be/privacy/].

 

ARTIKEL 16  – GESCHILLEN:

16.1.        Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten tussen de Onderneming en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website, is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

16.2.        Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.

Er zijn nog geen producten gekocht.